Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 21 Fepueli 2023 - Ko e fakalakalakaa ‘oku ‘ikai ha taimi ia ‘e tu’u ai e ve’eteka ko iaa. Ko e Kaveinga mahu’inga ki he Minisita Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ki he 2023 ke toe fakalakalaka ma’u pe pea ko e fakalakalaka ko ia ke lulafua’aki e kapasa ki he lelei taha.

‘I he Tokonaki mo e Monite na’e tuku taimi ai ‘a e Minisita e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon.Sevenitini Toumoua, CEO - Lopeti Heimuli mo e kau Taki ‘i he Va’a ‘a e Potungaue ni ke nau toe siofi e hala fononga ‘o e ngaue’anga ki he 2023/2024.

Ko hono tanaki tu’unga e fakataha’anga ko ‘eni, ko e ngaue kotoa ke fakalakalaka hono olaa mei he langa fale, tanu hala, uafu, hala fakakavakava mo ha toe poloseki pe ‘oku ‘i he malumalu ‘o e Potungaue. Ko e potungaue ‘eni ‘oku lahi taha ‘a hono kau ngaue pea mo ‘enau ngaahi ngaue ma’a e fonua. Na’e toe talanoa’i ai ‘a e visone ‘a e ngaue’anga mo ‘ene misiona he ko e tukupa ia ‘e fai e tulitulifua ki ai. Ke ‘ilo ‘e he kau ngaue ‘a ‘enau ngaue mo nau ngaue’i ‘a e visone ‘oku fofola mei mu’a.

Ko e ngaahi va’a ‘oku ‘i he malumalu ‘o e Potungaue ni ko e Va’a Palani mo e Fokotu’utu’u Ngaue, Va’a Pa’anga, Va’a ki he Folau Vakapuna Sivile, Va’a ki he Fefolau’aki ‘i Tahi mo e Taulanga, Va’a Pule’i e Langa Fale, Va’a ki he Hala Pule’anga mo e Fefononga’aki, Va’a ki he ‘Enisinia Sivile.

Ko e taumu’a e fakataha ni ke hanga ‘e he kau Taki ‘o e Potungaue ni mo e Minisita ‘o veteveteki e ngaahi fakapona ‘oku kei fihia ai e ngaue ‘a e Potungaue ‘i he taimi ‘oku tatepu ai ha fiema’u ke nga’unu. Kaekehe ‘oku toki faka’osi e talanoa fakalotofale ‘a e Minisitaa mo e kau taki he Tu’apulelulu uike ni.