Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 22 Fepueli 2023 - Hiliange ‘a e nofo’i ‘e he kainga hiki fonua mei he motu ko ‘Atataa ki he kolo fo'ou ko ‘Atataa Si’i, na’e vakai’i ‘e he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi kuo maau ‘enau nofo, pea ‘oange mo e mahina ‘e 3 ke nau sivisivi’i ‘a e fale pe ‘oku ‘iai ha ta’efiemalie pea nau lipooti ki he Potungaue. Ka ‘i he’ene a’u mai ki he lolotonga ni, kuo ‘iai ‘a e fanga ki’i launga ka ko e launga iiki pe fekau’aki mo e tukunga ‘o e fale.

Kaekehe, ‘i he va’a pe ko e Project Management Unit he langa fale Tsunami mei he Hunga Tonga Hunga Ha’apai, ‘oku fai e vakai matu’aki ofi ke ako’i ‘a e kainga ‘o e kolo fo’ou ni ki he ngaahi ‘u’uni me’a te nau fetaulaki mo ia he’enau hiki mei motu ki Tongatapu ni. ‘Oku kau ai ‘a e pau ke nau totongi ‘uhila, heka me’alele pe pasi ki Nuku’alofa, sopingi mo e totongi ako e fanau mo ha toe fiema’u faka’api pe ‘e felave’i lahi ia mo e fiema’u fakaseniti.

Ko Fe’ao Vakata, ‘oku fokotu’u ia ke ne tokanga’i e kakai ko eni hili ‘enau hiki fonua ki honau ‘api fo’ou. Ko e fatongia ko e Safe Guard and Environment pea ne kau ai ‘a ‘ene tokanga’i ke ako’i e kakai ko eni.

‘I he uike kuo ‘osi na’e fakahoko ai ‘e Fe’ao Vakata ‘o vakavakaua mo e Potungaue MIA ‘i he tafa’aki ‘o e kakai fefine, ke fai ha ako makehe ki he kainga ni. Na’e felave’i e ako ni ‘i he lau ‘a Fe’ao Vakataa, ke faka’ilo lahi kiate kinautolu ‘a e anga ‘o e nofo kuopau ke nau totongi ‘uhila, totongi vai, totongi telefoni pea ‘e kau atu leva ‘a e fiema’u ki he halanga pa’anga ke fao’i ‘enau ‘ilo ki ai. Na’e uki ai ‘e Fe’ao Vakata mo e CEO he MIA, Dr Fotu Fisi’iahi ‘a e ako ni. Na’e kaukaua ‘aupito e kakai ne nau kau ki ai, tautautefito ki he kakai fefine.

Na’e fakaha ‘e Fe’ao Vakata, ko e kakai ne nau ‘i he ako faile ‘atamai ni, na’e kau ‘a e fiema’u ke nau ‘ilo ki he ngaue fakakulupu ‘o ‘ai ha’anau no, mo e anga e ma’u’anga seniti ke ta e noo. ‘I he tafa’aki ki he nofo’anga, na’e kau ‘a ‘enau felotoi ke takitaha to ‘ene fu’u ‘akau fua hange ko e mei 'i honau 'apii. 'I he lolotonga ni, kuo ‘osi takitaha to ‘ene fu’u mei honau ‘api. Kae fai ha fakasiosio ki ha konga kelekele ke fakahoko ai ha'anau ngoue fakakolo. 'Oku fiema'u lahi 'e he Minisita 'o e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon.Sevenitini Toumoua ke hoko 'a e fale lelei, 'api lelei kuo foaki ko ha konga ia ki he hala fononga ki he mo'ui fakalakalaka mo leleiange.