Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 20 Fepueli 2023 - Kuo kamata hono tufaki atu ‘a e ‘u koloa langa fale Tsunami ki Fonoi, Kotu, Ha’afeva, Nomuka mo Tungua he kamata’anga ‘o e uike kuo'osi. ‘I he folau ni na’e kau ai mo e kau ngaue ‘a e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ‘e toko 15 ‘i he tafa’aki ki he tanu hala ‘o nau hifo ‘i Nomuka ke fakakakato e tanu hala ‘o e motu ni.

Kuo ‘osi ‘iai ‘a e fanga ki’i fale he ‘Otu Motu kuo ‘osi kamata hono fakava’e, ni’ihi kuo ‘osi laku sa kae toe ke holisi mo ‘ato. ‘Oku kei ‘iai mo e ‘u fale ‘oku te’eki ke kamata ha ngaue ki ai ‘aia ko e konga lahi taha ia. ‘I he faka’osinga e folau ‘aho ua ni, na’e ikai ke kakato ‘a hono fakahifo e koloa ‘a Tungua, makatu’unga meihe fusimo’omo e ngaahi tafa’aki he folau ni. Ko e vaka fetuku (Taufale) ki ‘uta na’e kamata e fetuku Fonoi mo ‘ene maumau e misini pea pau ai ke tali kae fakalelei’i. Ko e vaka fetukutuku koloa ki ‘uta na’e taha pe ‘aia ko e vaka pe ‘a e kautaha Tofa Ramsay Shipping, ko e ongo vaka mei Ha’apai ne tokoni na’e ‘ikai ke na lava ‘o kau mai ki he ngaue ni.

Kaekehe, na’e faka’osi ki he taimi ne pau ai ke foki e folau mei Ha’apai ki Tongatapu, ‘oku te’eki ke ‘osi e uta ‘a Tungua hono fakahifo, ‘a ia ko Tungua pe na’e kei toe ‘i vaka ke fakahifo. Na’e liu mai e vaka mo e uta, ka koe’uhi ko e mate ‘a e fetu’utaki ‘i he ‘otu motu, ke fai ha kole fakaloloa e taimi foki mai e vakaa, na’e pau ai ke tukufolau mai ‘i hono taimi ne fai ki ai e alea mo e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi. 'E toe fakahoko e folau ki he 'Otu Mu'omu'a hili ha maau e 'u koloa mo e vaka ke fakahoko ai e folau hokoo.